Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i Administratorem Internetowego Systemu Zamówień pod adresem www.kemot-drukarnia.pl jest:

Zakład Wielobranżowy Kemot Tomasz Łucki
ul. Kutrzeby 1/5
42-224 Częstochowa
NIP: 573-020-07-48

1.2. Regulamin określa:
a) warunki korzystania z serwisu
b) zasady zawarcia umowy
c) zasady realizacji zleceń
d) warunki reklamacji
e) informacje o cenach i płatnościach

2.Warunki korzystania z serwisu

2.1. Z Internetowego Systemu Zamówień– Kemot online korzystać mogą osoby które:
- posiadają zarejestrowane konto w systemie Kemot online,
- zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i akceptują go.
2.2. Aby założyć konto w systemie Kemot online należy prawidłowo wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.kemot-drukarnia.pl. Rejestracja jest jednorazowa oraz bezpłatna.
2.3. ZW Kemot zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim.
2.4. Dane te wykorzystywane są jedynie w celu właściwego rozliczania zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń, informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz do działań marketingowych.
2.5. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).
 
3.Zawarcie umowy

3.1. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Zleceniobiorcę.
3.2. Wycofanie zlecenia należy składać wyłącznie w formie pisemnej. Wycofanie zlecenia możliwe jest jedynie w przypadku gdy nie zostało ono jeszcze przekazane do druku.
3.3. Do momentu złożenia przez Zleceniodawcę pisemnego wypowiedzenia umowy, Zleceniobiorca ma prawo do wystawienia Zleceniodawcy rachunku za wykonane usługi oraz dostarczone produkty niezbędne do wykonania zlecenia.
 
4.Realizacja zleceń

4.1. Wszystkie druki wykonywane są zgodnie z parametrami technicznymi i przykładami zamieszczonymi na stronie internetowej www.kemot-drukarnia.pl lub ustaleniami między stronami.
4.2. Zamówienia w systemie Kemot online można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
4.3. Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów.
4.4. Terminy realizacji zleceń niestandardowych (niezawartych w cenniku) będą ustalane indywidualnie. W tym przypadku Drukarnia Kemot zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji.
4.5. Wszystkie terminy realizacji zleceń liczone są od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.6. W przypadku płatności elektronicznych oraz płatności za pobraniem, termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zamówienia oraz dostarczenia prawidłowo przygotowanych plików. W przypadku płatności w formie przedpłaty termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Drukarni Kemot.
4.7. Termin realizacji może wydłużyć się o okres wynikający ze zmiany ustaleń pomiedzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą, zaakaceptowany przez obie strony lub wystąpienia przeszkód niezależnych od Zleceniobiorcy.
4.8. W przypadku gdy zamówienie zawiera produkty o różnych terminach realizacji, ostatecznym terminem wysyłki będzie czas potrzebny  na wykonanie produktu o najdłuższym terminie realizacji.
4.9. Projekty dostarczane przez Zleceniodawcę powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją techniczną zamieszczoną na stronie internetowej www.kemot-drukarnia.pl
4.10. W niektórych przypadkach Drukarnia Kemot może dokonać drobnych korekt w otrzymanych materiałach w celu dostosowania ich do potrzeb poligraficznych.
4.11. Po dokonaniu korekt przez Zleceniobiorcę pliki przesyłane są do Klienta w celu akceptacji. Aby kontynuować zamówienie klient jest zobowiązany do akceptacji poprawionego pliku.
4.12. W przypadku korekt w plikach czas realizacji zlecenia liczony jest odpowiednio od momentu dostarczenia plików zgodnych ze specyfikacją techniczną lub akceptacji korekt dokonywanych przez Zleceniobiorcę.
4.13. ZW Kemot nie ponosi odpowiedzialności za wady plików wynikające z nieprawidłowego przygotowania do druku, a w szczególności: nieprawidłowych spadów i marginesów, umieszczenia znaków i obiektów zbyt blisko linii cięcia oraz nieprawidłowych składowych kolorów.
4.14. ZW Kemot nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku materiałów, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
4.15. Zleceniodawca oświadcza, że dostarczone pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.
4.16. Własność intelektualna zawarta w plikach dostarczonych przez Klienta jest chroniona przed dostępem osób trzecich.
4.17. Jeśli materiały dostarczone przez Zleceniodawcę zawierają treści niezgodne z prawem Drukarnia Kemot może odmówić ich realizacji. O fakcie odmowy realizacji zamówienia klient zostanie ponformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
4.18. Wszelkie ustalenia, zmiany, zatwierdzenia i inne sprawy ważne dla przebiegu zlecenia muszą być przesłane w formie pisemnej: e-mail, fax. Ustalenia telefoniczne nie będą wiążące.
4.19. Pliki dostarczane drogą elektroniczną usuwane są z serwera automatycznie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od ich dostarczenia. Nośniki elektroniczne przesłane przez Klienta z materiałami nie są odsyłane.
4.20. Wysyłki realizowane są przez pocztę lub firmę spedycyjną.
4.21. Osobiście zlecenia można odebrać w siedzibie firmy w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy pod adresem:

Drukarnia Kemot
Częstochowa,
ul. Krakowska 45 (budynek nr 5)

4.22. W przypadku odbioru osobistego Klient zobowiązany jest do odbioru zrealizowanego zamówienia w terminie do 7 dni do momentu otrzymania informacji o zrealizowaniu zlecenia. Po upływie tego terminu Zleceniobiorca ma prawo do obciążenia Zleceniodawcy kosztami magazynowania w wysokości 5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.
 
5.Reklamacje

5.1. Zleceniodawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie daje druk offsetowy i cyfrowy oraz akceptuje ich konsekwencje, w tym także niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Dotyczy to również tych samych prac wykonywanych przez Zleceniobiorcę w różnym czasie.
5.2.
Reklamacje dotyczące niezgodności produktu z zamówieniem powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej.
5.3. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić jedynie po zwróceniu całości albo części zamówionego nakładu w zakresie zwrotu.
5.4. Widoczne uszkodzenia lub częściowa utrata towaru powinna być zgłaszane w momencie odbioru towarów dostawcy przesyłki.
5.5. Drukarnia Kemot zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych. O sposobie rozwiązania Klient zostanie poinformowany przez pracownika Drukarni Kemot.
 
6.Ceny i płatności

6.1. Ceny publikowane na stronie internetowej Zleceniobiorcy podane są w wartości netto oraz brutto. Podatek VAT jest zgodny z obowiązującymi stawkami.
6.2. Na stronie internetowej podane ceny nie uwzględniają kosztów przygotowania projektu. Klient ma możliwość zamówienia projektu.
6.3. Obowiązujące formy płatności:
-gotówką: w siedzibie firmy lub kurierowi przy obiorze przesyłki
-przedpłata dokonana poprzez przelew na konto wskazane przez ZW Kemot.
-płatnośći z odroczonym terminem

Zaufali nam

Kontakt

e-mail: biuro@kemot-drukarnia.pl

tel. 34 368 30 13

fax 34 368 30 16

ul. Krakowska 45
budynek nr 5

42-202 Częstochowa